Vpis

Starši lahko svoje otroke vpisujejo v vrtec vse leto, za novo šolsko leto pa po javnem razpisu za vpis novincev v mesecu marcu. Javni vpis novincev objavi vrtec na spletni strani, občina pa v dnevnem časopisu in na svoji spletni strani. Vlogo za vpis (pdf) na predpisanem obrazcu s priloženimi dokazili,  lahko oddajo osebno na sedežu vrtca ali po pošti samo v prvo izbranem vrtcu, kamor želijo otroka vključiti. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok na podlagi kriterijev, določenih v odloku o spejemu otrok v vrtec (pdf – 151 KB) Po komisiji izda vrtec na svoji spletni strani in na oglasnih deskah seznam sprejetih otrok in čakalni seznam. Čakalni seznam vrtca velja do oblikovanja centralnega čakalnega seznamahttp (vsi čakajoči po vrstnem redu zbranih točk iz vseh javnih vrtcev MOL – http). Vsa nadaljnja prosta mesta v vrtcu se zapolnjujejo z otroci iz centralnega čakalnega seznama, ki velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je oblikovan in je objavljen na oglasnih deskah in spletni strani vrtca ter občine, razen otrok s posebnimi potrebami in otrok, ogroženih zaradi socialnega položaja.

Vse podrobnosti o vpisu predšolskih otrok v vrtec najdejdete na spletni strani MOL (kliknite za povezavo).

Vrtec po končanem postopku sprejema otrok pozove starše k podpisu pogodbe.

Cena programov

Od 1. 9. 2019 veljajo nove polne cene programov;

  • za otroke prvega starostnega obdobja 576 eur,
  • za otroke drugega starostnega obdobja 418 eur,
  • za otoke, ki so vključeni v kombiniran oddelek 446 eur,
  • za oddelke 3-4 letnih otrok 439 eur,
  • za otroke, ki so vključeni v razvojne oddelke 1.174 eur

SKLEP o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše – Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019

Vse objavljene fotografije so last vrtca in so namenjene staršem ter drugim zainteresiranim za informacijo o vzgojno izobraževalnih programih in dejavnostih vrtca ter jih brez soglasja vrtca ni dovoljeno objavljati v socialnih in drugih spletnih omrežjih.

Marta Korošec
Ravnateljica

Za javne vrtce Mestne občine Ljubljana (MOL – http) velja centralni vpis otrok v vrtec (Odlok o sprejemu otrok v vrtec, Ur.l. RS, št.76/2010 z dne 1.10.2010 – pdf – 151 KB)

logo mol ljubljana-zelena_noga  Unesco%20Creative%20City_si logo_majhna_noga logo_eko_vrtec_noga